Základní škola PRIGO

Soukromá základní škola PRIGO v Ostravě je součástí skupiny škol PRIGO zahrnující zejména osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium, stejně jako několik mateřských školek a mnoho dalších škol na všech stupních vzdělávací soustavy. Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Školy PRIGO vstoupily v minulém roce do druhého čtvrtletí své existence. Důležitým se jeví zaměření na tolik potřebnou výuku angličtiny a dalších jazyků. Jako jedna z mála škol má naše základní škola v Ostravě oprávnění vyučovat některé předměty v angličtině (bilingvní základní škola), což se odrazí i na vysvědčení žáků. Součástí našich škol je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky zapsána v rejstříku škol. Zde se jedná o vrchol certifikace každé jazykové školy. PRIGO spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. ve Velké Británii, USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Slovensku a mnoho dalších. Klíčovou podstatou a odlišností od ostatních podobných škol je ale zejména zaměření se na rozvoj kompetencí v oblasti podpory zájmu o přírodu a techniku již od předškolních let až po případná vysokoškolská studia. Využíváme maximální prostor, který nám v této oblasti dává rámcový vzdělávací program pro základní školy nařízený MŠMT.

Kromě vhodných prostor, jsou individuální přístup a kvalita výuky zajišťovány velmi dobře honorovanými pedagogy, což nám umožní poskytnout žákům to nejlepší vzdělání a zajistit skutečný rozvoj osobnosti a později přípravu na středoškolské studium. Výhodou vzdělání na Základní škole PRIGO jsou také dvě velmi významné skutečnosti. Vzhledem ke zkušenosti s provozováním mateřských škol, z nichž se děti mohou také zapsat ke studiu na základní škole, umíme zajistit nestresující přechod k povinné školní docházce.

Po skončení základní školy, popřípadě i v průběhu studia na ní, se může žák přihlásit ke studiu 8letého, 6letého, 4letého oboru na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO nebo Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO anebo ke studiu jednoho z oborů na Střední škole PRIGO v Ostravě, čímž je zajištěn také nenásilný přístup ke středoškolskému studiu. Obě střední školy spolupracují s mnoha vysokými školami a jejich pedagogy, což umožní relativně bezproblémový přechod na studium vysokoškolské.

Školy PRIGO tedy vaše ratolesti mohou provázet od předškolních let až po vysokoškolské studium.

Virtuální prohlídka školy v Ostravě

Průvodce základní školou

Průvodce vzděláváním se skupinou PRIGO

Projekty

Podívejte se jak to u nás vypadá na našich gymnáziích

PRIGO Chytrá škola

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Jsme CHYTROU školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.

My ale jdeme ještě dál! Implementovali jsme nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Všichni stávající i noví žáci PRIGO mateřské školy nebo PRIGO základní školy, stejně jako jejich učitelé, obdrží iPad. Obě tyto školy tak budou plně vybaveny. Konečně tak budeme moci akcelerovat změny výuky směrem k 21. století. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta za symbolickou nebo zůstatkovou cenu.

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO

Vybavení školy a učeben

Výuka probíhá ve škole v Ostravě-Mariánských Horách v klidné vilové čtvrti uprostřed městské zeleně a přírody na ulici Mojmírovců 42, tzv. Kampus Mojmírovců. Součástí školy je rozlehlá zahrada.

Studium na Základní škole PRIGO probíhá ve velmi přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků.

Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání ve všech oblastech, počínaje humanitními, uměleckými nebo jazykovými kompetencemi, a zaměřením na svět techniky a přírodních věd konče. Garantujeme malé studijní skupiny. V prvních třech ročnících je hodnocení pouze slovní, což umožňuje nestresující přístup k dětem. Učíme se pracovat s chybou, kterou pokládáme za výzvu a prostor k možnému pokroku a posunu. S rodiči je škola v blízkém, respektujícím a otevřeném kontaktu a formou zaheslovaných vstupů se rodiče pravidelně seznamují s plánovanými akcemi, aktualitami a fotodokumentací z třídního a školního života.

Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také k výuce dalších předmětů nebo zábavě. Ve třídách jsou instalovány Apple TV a učitelé i žáci mají k dispozici notebooky a ipady s Apple Pencil. Výuka angličtiny i školní družina probíhá s rodilými mluvčími, kteří hovoří s dětmi výhradně anglicky. Posilujeme čtenářskou gramotnost a součástí každé třídy je vlastní knihovnička, kterou dle výběru na náklady školy doplňují samy děti. Nově jsme postavili pro naše děti venkovní učebnu, odbornou PASCO učebnu pro experimenty nebo jazykovou učebnu.

Podstatnou součástí výuky jsou v rámci školného hrazené i sportovní aktivity – probíhá plavecký i lyžařský kurz, lekce na kolečkových i ledních bruslích či golfovém hřišti, výlety a exkurze do okolí, světa techniky, galerií, muzeí, knihovny, na farmy a zámky, které slouží jako důležitý edukační nástroj. Během školního roku nezapomínáme ani na třídní narozeninové oslavy.

Přijďte se k nám podívat. Tuto možnost využívají jak rodiče z řad možných zájemců, tak i stávající rodiče. Vždy vás rádi uvidíme. Školu školou dělají právě lidé – žáci, učitelé a rodiče. Bez žádné z těchto skupin a individualit by to nešlo.

Virtuální prohlídka školy

Mentoring na ZŠ PRIGO

Osobní přístup je jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech našich školách. Na základě propojení skupiny škol PRIGO a toho, že zahrnuje všechny stupně vzdělávání, máme unikátní možnost nabídnout našim studentům zapojení do nového systému BuddyGo. Ten posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na vyšší úroveň. Cílený mentoring propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO. Rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snadnější integraci mentorovaných.

Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové – v PRIGO bereme osobní přístup opravdu vážně. V naší základní škole také probíhá mentoring, který těží ze synergie škol PRIGO, a má formu individuálního mentoringu, kde má každý žák základní školy “Buddik” svého mentora – “Buddyho”, partnera a rádce z řad studentů nižšího stupně gymnázia, který mu je nápomocen ve školních i mimoškolních aktivitách a pomáhá mu v budoucnu v přechodu na střední školu.

Dále pak využíváme podobu obecného mentoringu, kde dochází k interakci mladších a starších dětí v samotné základní škole, ale také žáků základní školy a gymnázia, popř. i vysokoškolských studentů formou mnoha akcí.

Mezinárodní spolupráce

Základní škola dlouhodobě spolupracuje s polskou základní a mateřskou školou v polské Ratiboři. PRIGO děti jezdí na projektové dny do tamější školy, místního arboreta a zámku. Ratibořská škola naopak podniká výpravu k nám do školy i školky. Tyto vzájemné návštěvy jsou pojaty jako projektový den pro děti vždy s konkrétním zaměřením např. na techniku, historii apod. Také jsme navázali spolupráci se zahraniční univerzitou University of Cambridge, tam by měla spolupráce probíhat v podobném duchu jako s partnerskou školou v Ratiboři. V dalších letech budeme usilovat o zapojení se do dalších mezinárodních dlouhodobých projektů jako jsou např. Comenius, Erasmus apod.

PRIGO spolupracuje s několika desítkami škol po celém světě, např. Velká Británie, USA, Německo, Francie, Rakousko, Polsko, Slovensko a mnoho dalších (klikněte zde). Mezinárodní výměna studentů a pedagogů umožňuje akcelerovat jazykové kompetence. Vzdělání našich studentů pak získává mezinárodní rozměr. Studentům i pedagogům také nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty.