Studium

Studium na Základní škole PRIGO Ostrava probíhá v přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků. Naše základní škola se také výrazně zaměřuje na práci s mimořádně nadanými žáky, kteří tvoří v současnosti třetinu z jejich celkového počtu.

Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání v různých oblastech. Vycházíme z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

V případě, že je diagnostikován podstatný zájem o přírodní a technické vědy, mohou žáci základní školy plynule a bez větších stresů pokračovat po ukončení páté třídy na sesterské škole osmiletého Lékařského a přírodovědného gymnázia PRIGO. Toto velmi prestižní gymnázium má poměrně náročné přijímací zkoušky, přesto jsou žáci základní školy vysoce úspěšní s ohledem na propojení obou škol. Studium na gymnáziu nepodléhá pro žáky Základní školy PRIGO žádným poplatkům a školné je nulové. Každý žák obdrží stipendium 500 – 2000 Kč měsíčně. Uvedené benefity platí také při studiu na partnerském Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO nebo Střední škole PRIGO. Podívejte se jak to u nás vypadá na našich gymnáziích.

Jako jedna z mála škol v ČR byla ZŠ PRIGO zařazena mezi základní školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce. Výuka některých předmětů probíhá napůl v cizím a v českém jazyce (bilingvní základní škola). Tato skutečnost se projeví i na výročním vysvědčení a zvláštním osvědčení, které žáci obdrží.  Výhody pro další návaznost na očekávané středoškolské studium např. na prestižním gymnáziu PRIGO jsou nesporné. Školní vzdělávací program a učební plán vycházejí z rámcového vzdělávacího programu dle regulativ MŠMT. Ve volitelných částech se zaměřuje na podporu jazykové výuky a rozvoj zájmu o přírodní a technické disciplíny.

Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také k výuce dalších předmětů nebo zábavě. Ve třídách jsou instalovány Apple TV a učitelé i žáci mají k dispozici notebooky a iPady s Apple Pencil. Výuka angličtiny i školní družina probíhá s rodilými mluvčími, kteří hovoří s dětmi výhradně anglicky. Posilujeme čtenářskou gramotnost a součástí každé třídy je vlastní knihovnička, kterou dle výběru na náklady školy doplňují samy děti.

Učební plán pro 1.stupeň.

Výuka začíná až v 8.30 hodin.

Hodnocení v prvních třech třídách je pouze slovní.

Škola se stará také o případné další pobyty dětí ve školní družině s rozmanitou zájmovou činností, která vhodně doplňuje základní vzdělávací aktivity. Součástí naší činnosti probíhající v družině jsou kroužky, což umožňuje rozvíjet aktivity dětí přímo v našich prostorách. Jedná se o kroužek anglického jazyka, přírodovědný a experimentální kroužek, výtvarný kroužek, resp. kroužek logiky a etiky. V neposlední řadě pak rozvíjíme dovednosti dětí v pohybovém kroužku, týdenním kurzu lyžování v Beskydech, kurzu plavání, in-line bruslení, kurzu klasického bruslení, golfu nebo tenisu.
Výuka probíhá velmi často ve venkovních prostorách, v muzeích, knihovnách nebo ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice.

Otevírací doba školní družiny je od 7.00 do 16.00 hodin.

Virtuální prohlídka školy

Talentované děti

Základní škola PRIGO se letos loučila s některými svými absolventy prvního stupně. A byl to odchod opravdu na úrovni. Všichni tři naši žáci, kteří se účastnili přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia, byli velmi úspěšní a umístili se na své škole vždy na 1. místě v pořadí přijatých uchazečů. Moc jim gratulujeme a přejeme další úspěšné studium!!!

Úspěch našich žáků je pro nás potěšující i pro to, že se zaměřujeme také na děti, kterým bylo diagnostikováno mimořádné nadání. Klíčovým úkolem naší základní školy je zajistit spokojený život vašeho dítěte a podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit. V případě diagnostiky určitého talentu dětí v některé z oblastí, rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Naším záměrem je zejména rozvoj schopností těchto mimořádně nadaných dětí a k tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů. Prostředkem je také individuální přístup ke každému jedinci. Cílem školy tedy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte. Základní škola PRIGO klade velký důraz na podporu sociálních a emocionálních schopností, které bývají v některých případech slabší stránkou talentovaných dětí. Učíme je poznat jejich přednosti a případné slabiny změnit k lepšímu. Také je učíme lépe zvládat stres, který přináší každá výjimečnost. Klíčem naší práce s dětmi jsou malé kolektivy. Garantujeme malé studijní skupiny, a to přesto, že zájem o naši základní školu vysoce překračuje naše kapacity. Individuální přístup v málo početných kolektivech považujeme za zásadní. Hodnocení dětí je v prvních třech třídách pouze slovní, a teprve ve vyšších ročnících přecházíme pomalu na standardní hodnocení pomocí známek tak, abychom etablovali děti na středoškolské prostředí.