Obecné informace

Studium na Základní škole PRIGO Ostrava a Frenštát pod Radhoštěm probíhá v přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků. Naše základní škola se také výrazně zaměřuje na práci s mimořádně nadanými žáky, kteří tvoří v současnosti třetinu z jejich celkového počtu.

Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání ve různých oblastech. Vycházíme z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Druhý stupeň studia v uvedeném přístupu plynule pokračuje a zejména v posledních ročnících připravuje žáky na středoškolská studia na všech běžných typech středních škol. V případě, že je diagnostikován podstatný zájem o přírodní a technické vědy, mohou žáci základní školy plynule a bez větších stresů pokračovat po ukončení páté třídy na sesterské škole osmiletého Lékařského a přírodovědného gymnázia PRIGO nebo po ukončení sedmé třídy na sesterské škole šestiletého Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO. Tyto velmi prestižní gymnázia mají poměrně náročné přijímací zkoušky, přesto jsou žáci základní školy vysoce úspěšní s ohledem na propojení obou škol. Studium na gymnáziu nepodléhá pro žáky Základní školy PRIGO žádným poplatkům a školné je nulové. Každý žák obdrží stipendium 500 – 2000 Kč měsíčně. Uvedené benefity platí také při studiu na partnerské Střední škole PRIGO. Podívejte se jak to u nás vypadá na našich gymnáziích.

Jako jedna z mála škol v ČR byla ZŠ PRIGO zařazena mezi základní školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce. Výuka některých předmětů probíhá napůl v cizím a v českém jazyce (bilingvní základní škola). Tato skutečnost se projeví i na výročním vysvědčení a zvláštním osvědčení, které žáci obdrží.  Výhody pro další návaznost na očekávané středoškolské studium např. na prestižním gymnáziu PRIGO jsou nesporné. Školní vzdělávací program a učební plán vycházejí z rámcového vzdělávacího programu dle regulativ MŠMT. Ve volitelných částech se zaměřuje na podporu jazykové výuky a rozvoj zájmu o přírodní a technické disciplíny.

Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také k výuce dalších předmětů nebo zábavě. Nově jsou ve třídách instalovány Apple TV a učitelé i žáci mají k dispozici notebooky a ipady s Apple Pencil. Výuka angličtiny i školní družina probíhá s rodilými mluvčími, kteří hovoří s dětmi výhradně anglicky. Posilujeme čtenářskou gramotnost a součástí každé třídy je vlastní knihovnička, kterou dle výběru na náklady školy doplňují samy děti.

Učební plán pro 1.stupeň, pro 2. stupeň.

Výuka začíná až v 8.30 hodin.

Hodnocení v prvních třech třídách je pouze slovní a v klasifikaci pomocí známek přecházíme až před nástupem na střední školu ve vyšších ročnících.

Škola se stará také o případné další pobyty dětí ve školní družině s rozmanitou zájmovou činností, která vhodně doplňuje základní vzdělávací aktivity. Součástí naší činnosti probíhající v družině jsou kroužky, což umožňuje rozvíjet aktivity dětí přímo v našich prostorách. Jedná se o kroužek anglického jazyka, přírodovědný a experimentální kroužek, výtvarný kroužek, resp. kroužek logiky a etiky. V neposlední řadě pak rozvíjíme dovednosti dětí v pohybovém kroužku, týdenním kurzu lyžování v Beskydech, kurzu plavání, in-line bruslení, kurzu klasického bruslení nebo tenisu.
Výuka probíhá velmi často ve venkovních prostorách, v muzeích, knihovnách nebo ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice.

Otevírací doba školní družiny je od 7.00 do 16.00 hodin.

Virtuální prohlídka školy v Ostravě