Vybavení školy a učeben

Výuka probíhá ve škole v Ostravě-Mariánských Horách v klidné vilové čtvrti uprostřed městské zeleně a přírody na ulici Mojmírovců 42, tzv. Kampus Mojmírovců. Součástí školy je rozlehlá zahrada.

Studium na Základní škole PRIGO probíhá ve velmi přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků.

Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání ve všech oblastech, počínaje humanitními, uměleckými nebo jazykovými kompetencemi, a zaměřením na svět techniky a přírodních věd konče. Garantujeme maximálně 10 dětí ve třídě. V prvních třech ročnících je hodnocení pouze slovní, což umožňuje nestresující přístup k dětem. Učíme se pracovat s chybou, kterou pokládáme za výzvu a prostor k možnému pokroku a posunu. S rodiči je škola v blízkém, respektujícím a otevřeném kontaktu a formou zaheslovaných vstupů se rodiče pravidelně seznamují s plánovanými akcemi, aktualitami a fotodokumentací z třídního a školního života.

Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také k výuce dalších předmětů nebo zábavě. Nově jsou ve třídách instalovány Apple TV a učitelé i žáci mají k dispozici notebooky a ipady s Apple Pencil. Výuka angličtiny i školní družina probíhá s rodilými mluvčími, kteří hovoří s dětmi výhradně anglicky. Posilujeme čtenářskou gramotnost a součástí každé třídy je vlastní knihovnička, kterou dle výběru na náklady školy doplňují samy děti. Nově jsme postavili pro naše děti venkovní učebnu, odbornou PASCO učebnu pro experimenty nebo jazykovou učebnu.

Podstatnou součástí výuky jsou v rámci školného hrazené i sportovní aktivity – probíhá plavecký i lyžařský kurz, lekce na kolečkových i ledních bruslích či golfovém hřišti, výlety a exkurze do okolí, světa techniky, galerií, muzeí, knihovny, na farmy a zámky, které slouží jako důležitý edukační nástroj. Během školního roku nezapomínáme ani na třídní narozeninové oslavy.

Přijďte se k nám podívat. Tuto možnost využívají jak rodiče z řad možných zájemců, tak i stávající rodiče. Vždy vás rádi uvidíme. Školu školou dělají právě lidé – žáci, učitelé a rodiče. Bez žádné z těchto skupin a individualit by to nešlo.

Virtuální prohlídka školy

PRIGO Chytrá škola

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Jsme CHYTROU školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.

My ale jdeme ještě dál! Od září 2021 byl na školách PRIGO implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Všichni stávající i noví žáci PRIGO mateřské školy nebo PRIGO základní školy, stejně jako jejich učitelé, obdrží iPad. Obě tyto školy tak budou plně vybaveny. Konečně tak budeme moci akcelerovat změny výuky směrem k 21. století. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta za symbolickou nebo zůstatkovou cenu.

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO